Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden. Veel tekst en daarom is dit handig opgedeeld in secties zodat je makkelijk kunt vinden wat je wilt weten. Klik op de + rechts en de balk met tekst wordt zichtbaar. Het is allemaal formeel, maar noodzakelijk.
Het zijn doorgaans vrij standaard webwinkel voorwaarden.
Op de pagina Verzenden en retouren vind je meer over levertijden etc.

Heb je vragen, mail gerust, op de contact pagina vind je de gegevens. Je krijgt altijd snel antwoord!

 

blank
Artikel 1 - Algemeen

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website GLAZENBOLLEN.NL (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Sas Enzo (dit is de geregistreerde bedrijfsnaam waaronder GLAZENBOLLEN.NL valt) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en GLAZENBOLLEN.NL.

Artikel 2 - Aanbiedingen

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

2.2 GLAZENBOLLEN.NL kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld in de eerste stap van de bestelling bij de verzendinformatie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het gewicht en de maat. het bedrag is incl. BTW. De verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 - Gegevens en privacy

Gegevens en privacy (Beschreven in Artikel 3 van de algemene voorwaarden)

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens voor uw bestelling (email en adresgegevens voor verzending) volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 GLAZENBOLLEN.NL garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

3.3 GLAZENBOLLEN.NL zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
Oftewel – wij hebben uw adres en emailgegevens nodig om de bestelling te kunnen voltooien. Meer dan deze gegevens vragen we niet.

3.4
Na de bestelling bewaren wij de opgegeven gegevens max. 1 kwartaal. In Januari/april/augustus/oktober  worden deze uit onze database verwijderd. Wilt u nog een keer bestellen dan moet u opnieuw de gegevens invoeren.
Er is geen keuzeoptie tot het maken van een vast account.
Stelt u een account op naam op prijs vanwege herhaaldelijke bestellingen, stuur ons dan even een mailtje.

3.5 De website is SSL beveiligd en alle betalingen verlopen via beveiligde verbindingen van iDeal-Sisow en Paypal. Ook kun je kiezen vooruit betalen via je eigen bank zodat je de betaling op je eigen manier kunt voldoen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst bij GLAZENBOLLEN.NL van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door GLAZENBOLLEN.NL is geaccepteerd.

Artikel 5 - Levering

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt aan het opgegeven adres geleverd door PostNL, Bpost of soms via een pakketdienst (dhl/dpd).
Bij de productomschrijving staat de verwachtte levertijd. Dit is voor sommige producten 1 tot 2 dagen en voor andere 3 tot 4 dagen.  Als we weten hier niet aan te kunnen voldoen, zal contact worden opgenomen over de levertijd.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld door de post.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 6 - Risico tijdens transport

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal GLAZENBOLLEN.NL het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 - Afkoelingsperiode

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. GLAZENBOLLEN.NL zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en eventuele (info)kaartjes.

7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

 

retouren

Het kan natuurlijk gebeuren dat je toch nog bedenkt na de bestelling en betaling. WIl je je bestelling annuleren of het bestelde terug sturen dan kan dat. Hieronder leg ik uit wat je dan moet doen.

 • Stuur mij binnen 14 dagen een email dat je het bestelde artikel wilt terug sturen. Ik neem dan even contact met je op om te laten weten dat ik je mail heb ontvangen en dan krijg je het retouradres waar je het pakje naar toe kunt sturen.
 • Direct na ontvangst zal ik je betaling terug overmaken. Je krijgt dan je aankoopbedrag en de betaalde porto (van de bestelling) terug.
 • De kosten van de retourzending komen wel voor je eigen rekening en het retourpakket moet ook voldoende worden gefrankeerd, (anders wordt het verrekend met het terug te betalen bedrag).Heb je via iDeal of PayPal betaald, dan komt het via iDeal/PayPal weer terug op dezelfde bankrekening. Je krijgt dan je aankoopbedrag en de betaalde porto terug.
 • Verder ontvangen ik de artikelen graag onbeschadigd, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking retour.
 • De termijn om aan te geven of je je bestelling terug wilt sturen is 14 dagen nadat je het artikel in ontvangst hebt genomen en dan heb je nog eens 14 dagen om het pakje ook daadwerkelijk op de post te doen.

Mocht je vooraf aan je aankoop vragen hebben, mail gerust en ik zal mijn beste doen je vragen zo duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Artikel 8 - Garanties
Artikel 8 – Garanties

8.1 GLAZENBOLLEN.NL garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal GLAZENBOLLEN.NL binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt GLAZENBOLLEN.NL ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GLAZENBOLLEN.NL, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

GLAZENBOLLEN.NL blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Betaling
Artikel 10 – Betaling

10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via iDeal, PAYPAL of gewoon vooruit  je eigen bank.

10.2 GLAZENBOLLEN.NL gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 - Incassokosten
Artikel 11 – Incassokosten

Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan GLAZENBOLLEN.NL niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die GLAZENBOLLEN.NL moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als GLAZENBOLLEN.NL kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij GLAZENBOLLEN.NL, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie GLAZENBOLLEN.NL niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

12.3 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien door GLAZENBOLLEN.NL geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van GLAZENBOLLEN.NL jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van GLAZENBOLLEN.NL voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 GLAZENBOLLEN.NL sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van GLAZENBOLLEN.NL, waaronder de Website, door een derde.

13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GLAZENBOLLEN.NL of haar ondergeschikten.

PAS OP VOOR BRANDGEVAAR!Een glazen bol werkt als een lens of een loupe. Leg de bol daarom niet te lang (en zeker niet onbeheerd) in de directe zon! Dit kan leiden tot inbranding van de ondergrond en uiteindelijk tot brand.

Artikel 14 - Overmacht
Artikel 14 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 - Verwijzingen
Artikel 15 – Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. GLAZENBOLLEN.NL heeft geen zeggenschap over deze websites. GLAZENBOLLEN.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 - Diversen
Artikel 16 – Diversen

16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van GLAZENBOLLEN.NL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 GLAZENBOLLEN.NL is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GLAZENBOLLEN.NL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan EEN daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door GLAZENBOLLEN.NL aangepast worden. GLAZENBOLLEN.NL adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

disclaimer
Disclaimer

GLAZENBOLLEN.NL streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig en juist mogelijk te maken. Het kan echter voorkomen dat informatie op de website onvolledig of onjuist is. GLAZENBOLLEN.NL is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

0
  0
  > In Je Mandje
  Je mandje is leegterug naar shop